U Włocha

Regulamin


Regulamin obowiązujący „U WŁOCHA” w Kazimierzowie nad jeziorem LucieńskimNiezwykle miło jest nam Cię powitać „U WŁOCHA” w Kazimierzowie. Jednocześnie prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz o szacunek do otaczającej nas przyrody, dóbr materialnych oraz swoich sąsiadów.
 

Aby to ułatwić prosimy o zapoznanie się z regulaminem „U WŁOCHA”.

 

1. Właściciele służą pomocą i pozostają do dyspozycji podczas Państwa pobytu na terenie ośrodka.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, kończy o godz. 11:00 dnia następnego.
3. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.
4. Do korzystania z usług upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja oraz wniesiona na jej potwierdzenie kaucja, zgodnie z Warunkami rezerwacji i rozliczania kaucji.
5. Prosimy o posiadanie przy sobie ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty), który będzie niezbędny podczas rejestracji.
6. Przekazanie i oddanie pokoju następuje w obecności właściciela po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.
7. Zabrania się przestawiania mebli oraz sprzętów będących na wyposażeniu pokojów.
8. Zabrania się palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych w pokojach oraz w kuchni.
9. Zabrania się spożywania alkoholu w pokojach oraz w kuchni.
10. Wszelkie usterki, które nastąpiły w trakcie użytkowania pokoju/pomieszczeń prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielowi.
11. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego lub odwiedzających go osób.
12. Goście opuszczający pokój zobowiązani są do pozbawiania go w stanie takim, w jakim został on im przekazany. Użytkownik zobowiązany jest naprawić wszystkie dokonane uszkodzenia w sprzęcie lub odkupić zniszczoną rzecz jakościowo taką samą. W razie trwałego zniszczenia sprzętu z winy użytkownika, będzie on obciążony wartością zniszczonego przedmiotu.
13. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio gospodarzowi. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokoju przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
15. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony.
16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
17. Wykupiony pobyt w ośrodku nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia.
18. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony pod opieką osób dorosłych.
19. Miejsce zabaw dla dzieci przeznaczone do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych.
20. Dzieci korzystające z basenu, mogą kąpać się wyłącznie pod opieką dorosłych / rodziców.
21. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w ośrodku obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilających energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
22. Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu są Warunki rezerwacji i warunki rozliczania kaucji.

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.

Załącznik do Regulaminu:

Warunki rezerwacji i warunki rozliczania kaucji na pobyty wczasowe w pokojach, w „U WŁOCHA” w Kazimierzowie.

 

1. Minimalny okres wynajmu wynosi 1 dobę. Doba wynajmu rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 11.00 dnia następnego.
2. Niniejsze warunki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu handlowego.
3. Umowa o najem pokoju, zwana dalej „Umową” nie wymaga zawarcia w formie pisemnej, potwierdzeniem jej zawarcia jest wniesienie kaucji na poczet rezerwacji pobytu.
4. Zawarcie umowy poprzedzone jest wstępną rezerwacją danego pokoju dokonaną w formie osobistej, telefonicznej lub pocztą elektroniczną. Właściciel ośrodka informuje o możliwości rezerwacji, o wysokości kaucji wnoszonej na poczet rezerwacji oraz numerze rachunku bankowego, na który należy wnieść kaucję. W terminie 3 dni od dnia dokonania wstępnej rezerwacji, Klient zobowiązany jest do uiszczenia kaucji na rachunek bankowy MBANK numerze 13 1140 2004 0000 3702 7693 7890 lub też bezpośrednio osobiście, z podaniem imienia, nazwiska i adresu osoby, na którą dokonywana jest rezerwacja oraz rezerwowanego pokoju oraz okresu rezerwacji.
5. W przypadku braku dokonania wpłaty kaucji na rachunek bankowy w ciągu 3 dni od dnia wstępnej rezerwacji - rezerwację wstępną uważa się za nieobowiązującą.
6. Wysokość kaucji wnoszonej na poczet rezerwacji pobytu zależą od okresu, na jaki dokonywana jest rezerwacja. Wniesienie kaucji na rachunek bankowy przez klienta równoznaczne jest z zaakceptowaniem warunków Regulaminu wraz z załącznikami.
7. Klient jest uprawniony do rezygnacji z pobytu składając stosowne pisemne oświadczenie najpóźniej na 15 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu. W takim przypadku kaucja wniesiona przez Klienta zwracana jest mu osobiście lub na wskazany w pisemnym oświadczeniu Klienta rachunek bankowy. Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za zwrócone środki z tytułu kaucji na błędnie wskazany przez Klienta numer rachunku. Kaucje wniesione na poczet rezerwacji, z których Klient zrezygnował a nie zadysponował środkami w terminie 1 roku liczonego począwszy od dnia wpłaty, nie podlegają zwrotowi i bezpowrotnie stają się własnością właścicieli wynajmowanego pokoju.
8. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż na 15 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu kaucja nie podlega zwrotowi i bezpowrotnie staje się własnością właścicieli „U WŁOCHA”.
9. W przypadku rezygnacji z dalszego pobytu w trakcie trwania wypoczynku Klient otrzymuje zwrot środków opłaconych na poczet pobytu za niewykorzystany okres pobytu z potrąceniem kary umownej w wysokości 1/2 ceny pobytu za każdy niewykorzystany dzień pobytu.
10. 10. W terminie nie później niż 1 dzień przed pierwszym dniem pobytu Klient może wskazać inną osobę, która wstąpi w jego prawa i obowiązki wynikające z Umowy. W takim przypadku nie dochodzi do rezygnacji. Osoba przejmująca prawa i obowiązki Klienta musi zostać wskazana przez Klienta na piśmie. Wskazana osoba wchodzi w prawa i obowiązki Klienta, w tym w prawo do wypłaty tytułu zwrotu kaucji.
11. W przypadku wykorzystania pobytu na warunkach określonych w dokonanej rezerwacji wypłata kaucji następuje w pełnej wniesionej wysokości podczas regulowania należności za pobyt.
12. Powyższe warunki stanowią integralną część Regulaminu, opublikowane są na terenie ośrodka i na stronie internetowej oraz stanowią warunki Umowy o najem pokoju.